Termeni si conditii 
Last Updated on June 1st 10th, 2023
TERMENI ȘI CONDIȚII

CAPITOLUL I. – DISPOZIȚII GENERALE

Website-ul „www.therichorpoor.com” aparține persoanei juridice RICH OR POOR S.R.L., denumită în continuare „Prestator”, având următoarele date de identificare: CUI 42570457, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J8/3789/29.11.2022, cu sediul în Râșnov, str. Brazilor, nr. 10, județul Brașov, email: hello@therichorpoor.com.
„Termeni și condiții” reflectă modul în care Prestatorul își desfășoară activitatea, modalitățile de plată și răspunderea părților, legislatia aplicabilă, etc. Este important ca utilizatorul site-ului să înțeleagă termenii, întrucât utilizarea site-ului și a materialelor acestuia este condiționată de acceptarea acestor Termeni și condiții.
Informațiile oferite de website-ul “www.therichorpoor.com” se adresează exclusiv persoanelor majore care au capacitatea legală de a încheia contracte, în schimbul plății unui preț (sume de bani).
1.1 Înțelesul termenilor:
a. Prestator – persoana juridică care administrează și deține site-ul RICH OR POOR S.R.L.
b. Client – persoana fizică/persoana juridică care deține sau obține acces la conținutul platformei, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Prestator (electronic, telefonic, etc), sau în baza unui acord de utilizare existent între Prestator și Client și care necesită crearea și utilizarea unui cont.
c. Utilizator – orice persoana fizică/juridică înregistrată pe site care accesează și navighează platforma sau care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la Termeni și condiții.
d. Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite utilizatorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client și istoricul din Site. Totodată, contul reprezintă și ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite unui singur membru accesul la zone restricționate ale site-ului prin care se face accesul la serviciu.
e. Site – domeniul www.therichorpoor.com.
f. Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Prestator și Client prin care Clientul transmite Prestatorului, prin intermediul site-ului, intenția sa de a achiziționa servicii de pe site.
g. Servicii – orice serviciu, inclusiv abonamentele, documentele și serviciile menționate în Comandă, prezentate pe website, care urmează a fi furnizate de către Prestator Clientului prin mijloacele menționate pe site, ca urmare a confirmării unei comenzi.
h. Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de servicii, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Prestator.
i. Contract –actul juridic încheiat la distanță între Prestator și Client, fără a fi necesară prezența fizică, simultană, a acestora. Contractul este guvernat de prezenții „Termeni și Condiții” și de legislația specifică domeniului.
j. Conținut - toate informațiile de pe Site-ul menționat mai sus care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul oricărui e-mail trimis Clientului de către Prestator prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; informații legate de Serviciile și/sau tarifele practicate de Prestator sau de către un terț cu care Prestatorul are încheiate contracte de parteneriat, precum și date referitoare la Prestator, Site sau alte date privilegiate ale acestuia, într-o anumita perioadă;
k. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Serviciu de către Prestator Clientului, prin utilizarea modalităților de plată afișate pe site, inclusiv prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Prestator, indiferent de modalitatea de livrare.
l. Newsletter/Rubrica de noutăți – mijlocul de informare exclusiv electronic, respectiv postă electronică (e-mail, SMS), asupra informațiilor site-ului.
m. Termenii precum „noi”, „noastre”, „nostru”, „noastră” se referă la materialele disponibile pe www.therichorpoor.com, gratuite sau contra cost. Termenul de „utilizator”/„vizitator”/„vizitatori” se referă la Client.

1.2. Condiții generale
a. Site-ul “www.therichorpoor.com” cuprinde baze de date, videoclipuri, texte, poze, servicii și orice fel de alte informații care constituie “conținutul” platformei.
b. Orice persoană care accesează site-ul trebuie să își însușească și să se oblige că respectă Termenii și condițiile, anterior accesării oricărei activități de pe platformă. Parcurgerea și utilizarea site-ului “www.therichorpoor.com” reprezintă acceptul ferm al Utilizatorului în acest sens, acesta neavând posibilitatea de a deroga de la Termenii și condițiile prezentate.
c. Prestatorul își rezervă dreptul de a schimba, corecta, modifica, adăuga și de a retrage unilateral, în tot sau în parte, Termenii și condițiile, în orice moment, fără a avea obligația de a anunța în prealabil membrii platformei.
c1Schimbările efectuate se vor adăuga sau vor înlocui termenii și condițiile existente pe platformă, aplicându-se tuturor membrilor platformei de la momentul efectuării schimbării.
c2 Atât utilizatorii, cât și membrii platformei, au obligația de a verifica în mod frecvent și de a lua la cunoștință despre modificările/schimbările paginii web, în caz contrar vor fi răspunzători pentru eventualele prejudicii aduce Prestatorului prin nerespectarea acestor Termenii și Condiții și vor suporta propriile prejudicii.
c3 În situația în care Utilizatorii nu sunt de acord cu schimbările aduse Termenilor și condițiilor, pot renunța oricând la utilizarea serviciilor site-ului, fără vreo obligație din partea Prestatorului.
d. Atât Termenii și condițiile, cât și Politica de confidențialitate, se aplică de fiecare dată când un Utilizator navighează sau accesează site-ul.
e. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, Utilizatorul declară că îndeplinește toate condițiile pentru emiterea acordului prevăzut mai sus și că nu există niciun impediment legal care să atragă neaplicarea acestora.
f. Prestatorul nu răspunde pentru informațiile eronate furnizate de Utilizatori.
g. Prezentul site folosește Cookies. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul ia la cunoștință politica noastră de folosire a cookies-ului, descrisă în secțiunea Cookies.
h. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului de către Utilizator, nu înseamnă că se încheie un contract de prestări servicii între Prestator și Utilizator.


  CAPITOLUL II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Având în vedere necesitatea protecției datelor cu caracter personal a persoanelor vizate, în conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor, Utilizatorul, ca persoană vizată, acordă Prestatorului consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale (inclusiv colectarea, stocarea, modificarea, acordarea accesului, solicitarea, transferul datelor personale etc.), acesta din urmă având obligația de a administra aceste date în condiții de siguranța și numai pentru scopurile expres specificate.
 Ce date personale prelucrează și de ce le prelucrează Prestatorul?
2.1 Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată și, respectiv, o persoană juridică: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv juridice (CNP/CUI/CIF), IP, datele contului bancar, date generale despre website-ul și business-ul Utilizatorului/Clientului.
Prin urmare, datele cu caracter personal pe care le prelucrează Prestatorul pot fi următoarele, dar fără a fi limitativ enumerate: nume, prenume, email, număr de telefon, cont bancar, datele cardului bancar, adresă IP, alte date privind acțiunile Utilizatorului în contul de pe site, ș.a.
2.2 Modalitățile de colectare a datelor cu caracter personal utilizate de website-ul “www.therichorpoor.com” sunt prin intermediul formularelor de plasare comandă, formularului de contact și formularului de abonare la newsletter (buletin informativ). Scopul colectării acestor date cu caracter personal este acela de a: informa utilizatorii cu privire la situația Contului lor (inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, anularea comenzilor sau soluționarea oricărei probleme referitoare la comandă sau la serviciile achiziționate), transmite oferte, newslettere și/sau alerte periodice (prin folosirea poștei electronice: e-mail/sms), acorda beneficiile menționate în secțiunea „Servicii oferite”, gestiunea economico-financiară, facturare (refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor), în orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră ne-au fost furnizate.
2.3 În privința datelor pe care le prelucrează Prestatorul automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, Utilizatorul își exprimă în mod valabil consimțământul asupra prelucrării datelor cu caracter personal.
2.4 Prin completarea datelor în formularul de Creare Profil și/sau Finalizare Comandă, Clientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Prestatorului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevăzute mai sus.
2.5 Prestatorul are dreptul să modifice în mod unilateral normele privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, notificând Utilizatorul despre aceste modificări prin poștă, e-mail sau prin orice alte mijloace de comunicare, anterior ca modificările să intre în vigoare.
 Care sunt drepturile Utilizatorilor/Clienților?
2.6 Utilizatorul/Clientul ia la cunoștința de faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:
- dreptul la informare – utilizatorii/clienții au posibilitatea de a solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- dreptul de acces la date;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, respectiv dreptul de a nu face obiectul unui proces de luare a deciziilor pe deplin automatizat, inclusiv profilarea, dacă această decizie are efecte juridice sau care are un efect similar asupra Utilizatorului. Acest drept nu este valabil dacă decizia este necesară pentru încheierea sau executarea Contractului cu Utilizatorul, în cazul în care decizia este luată în conformitate cu normele de reglementare aplicabile sau dacă Utilizatorul și-a dat acordul în mod echivoc.
- dreptul la rectificare – utilizatorii au posibilitatea de a solicita rectificarea datelor personale inexacte sau completarea;
- dreptul la ștergerea datelor – utilizatorii au posibilitatea de a solicita ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; Cu mențiunea că intervenția asupra datelor pe care le-a furnizat poate fi de natură să împiedice onorarea comenzilor/ obligațiilor Prestatorului- fapt pe care Utilizatorul și-l asumă;
- dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul utilizatorului, acesta are posibilitatea de a-și retrage oricând consimțământul. Retragerea consimțământului utilizatorului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. Cu mențiunea că intervenția asupra datelor pe care le-a furnizat poate fi de natură să împiedice onorarea comenzilor/ obligațiilor Prestatorului, fapt pe care Utilizatorul și-l asumă;
- dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau justiției- pentru situația în care apreciază că prelucrarea datelor sale personale încalcă drepturile și interesele sale în conformitate cu actele normative aplicabile.
2.7 Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa de email: hello@therichorpoor.com Utilizatorul va putea exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:
- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
- transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 190 din 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

2.8 Transmiterea datelor cu caracter personal:
a. Prestatorul poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizori servicii cloud, furnizori servicii emailuri tranzacționale, tele-marketing sau alte servicii furnizate de companii cu care Prestatorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piața Serviciilor.
b. Datele personale ale clienților/utilizatorilor nu sunt comunicate unei terțe persoane, cu excepția situațiilor în care obligațiile legale o impun (către autoritățile statului, instanțe de judecată, organe de cercetare penală etc- dacă există temei legal în acest sens).
Cât timp păstrează Prestatorul datele cu caracter personal?
2.9 În situația în care Utilizatorul adaugă un comentariu, comentariul și meta-datele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. În această modalitate, Prestatorul poate recunoaște și aproba automat toate comenzile următoare, fără să le rețină într-o coadă de moderare.
2.10 Pentru Utilizatorii care se înregistrează pe site-ul web, se vor stoca și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți Utilizatorii au posibilitatea de a vedea, edita sau șterge informațiile personale, oricând (însă nu au posibilitatea de a schimba numele de utilizator). De asemenea, Administratorii site-ului web au posibilitatea de a vedea și edita aceste informații.
2.11 În general, Prestatorul stochează informații despre Utilizator atât timp cât au nevoie de ele în scopurile pentru care le colectează și le folosesc, dar nu mai mult de 10 ani dacă nu sunt obligați din punct de vedere legal.
2.12 În materialele Prestatorului video/imagine care cuprind captura de ecran de pe site sau din comunitățile în care oferă acces, poate apărea numele de utilizator pe care îl folosește Utilizatorul pe site. Prin prezentul acord, Utilizatorul oferă Prestatorului dreptul de a folosi în materialele video și foto, numele acestuia de utilizator. În cazul în care nu dorește ca user-ul să apară în materialele publice ale Prestatorului, Utilizatorul poate solicita acest lucru la adresă de email al Prestatorului: hello@therichorpoor.com


CAPITOLUL III. SERVICIILE OFERITE

Prezentarea serviciilor:
3.1 Website-ul www.therichorpoor.com cuprinde materiale video și text din domeniu tranzacționării, pentru membrii înregistrați, abonați ai site-ului dar și pentru vizitatori. Videoclipurile, textele și pozele oferă informare din domeniul trading. Informațiile prezente pe site sunt de interes general, puse la dispoziția Utilizatorilor, unele cui titlu gratuit, altele contra cost.
3.2 Prezentul site oferă păreri proprii ale creatorilor de conținut, iar Utilizatorul își asumă orice decizie de a folosi aceste informații.
3.3 Creatorii conținutului nu sunt răspunzători pentru niciun fel de daună suferită de Utilizatorii/ Cititorii site-ului prin folosirea informațiilor prezentate. Folosirea oricărei informații de pe site care presupune tranzacționarea se face pe propria răspundere, iar Prestatorul nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele efecte negative.
3.31 Utilizatorul înțelege că orice informație prezentată pe site, sau pe rețelele de socializare care aparțin site-ului, sunt opinii și viziuni personale, iar Utilizatorul este singurul responsabil de cum le utilizează și de consecințele utilizării.
3.32 Materialele prezentate pe website-ul www.therichorpoor.com sunt proprietatea intelectuală a creatorilor, au caracter educativ și nu garantează succesul pe platformele de tranzacționare.
3.4 Tranzacționarea instrumentelor financiare implică riscuri pe care fiecare utilizator și le asumă înainte de a intra într-o tranzacție. Orice idee sau analiză de tranzacționare de pe acest site, furnizată prin intermediul cursurilor achiziționate, reprezintă o părere personală a creatorilor cursurilor, decizia de a o urma fiind pe propria răspundere, luând în calcul riscul aferent unei astfel de operațiuni.
3.5 Site-ul oferă materiale audio – video și text, cuprinzând opinia și viziunea creatorilor de conținut despre trading. Materialele îmbracă forma unor cursuri online, disponibile pe site contra cost, în funcție de complexitatea acestora.
3.6 Serviciile furnizate de Prestator nu sunt servicii pe suport material (CD/DVD sau de altă natură).
3.7 Beneficii: prin achiziționarea cursurilor de pe site într-o perioadă determinată, care va fi comunicată prin intermediul platformei www.therichorpoor.com, utilizatorii vor putea primi diferite bonusuri. Exemplificativ:
 Acces la cursul achiziționat și la update-urile Rich or Poor, pe toată perioada derulării proiectului.
 Acces în grupurile private existente ale creatorilor de conținut din curs, acces la Expert Advisor, acces la întâlniri Mentoring.

CAPITOLUL IV. ACCESUL LA INFORMAȚII

4.1 Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator care dorește să parcurgă materialele puse la dispoziție contra cost pe website. Utilizatorul are posibilitatea și beneficiul de a vizualiza, anterior transmiterii comenzii, un rezumat/cuprins al Cursului.
4.2 Pentru motive justificate (exemplificativ: în situația în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Prestatorul), Prestatorul își rezerva dreptul de a restricționa accesul Clientului la efectuarea unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată.
4.21 În oricare dintre aceste cazuri, Clientul se poate adresă Prestatorului, la adresă hello@therichorpoor.com, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate.
4.3 Comunicarea cu Prestatorul se poate realiza prin modalitățile învederate la secțiunea „CONTACT. Prestatorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
4.4 Prestatorul poate publica pe Site informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Prestatorul are încheiate contract de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp.
4.5 Achiziția unui curs oferă Clientului accesul la cursul comandat direct online, pe site. Accesul la Serviciile achiziționate va fi efectiv doar după confirmarea plății.
4.6 Clientul își asumă că serviciile achiziționate sunt opinii personale ale Prestatorului și acesta NU poate fi făcut responsabil pentru cum folosește/aplică Clientul serviciile achiziționate și nici de rezultatele obținute de către Client.
4.7 Clientul declară, înțelege și își asumă că prin comanda efectuată pe site are acces la informații sub forma de cursuri, însă pentru aplicarea practică a informațiilor deține capacitatea de exercițiu al activităților de trading. Clientul este exclusiv responsabil de cum aplică sau folosește informațiile.


 CAPITOLUL V. PLASAREA COMENZII ȘI MODALITATEA DE LIVRARE A PRODUSULUI

5.1 Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Utilizatorul/Clientul este de acord cu forma de comunicare prin care Prestatorul își derulează operațiunile comerciale (telefonic, e-mail, telegram, altele).
5.2 Notificarea primită de către Utilizator/Client, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail).
5.3 Contractul se consideră încheiat între Prestator și Client în momentul primirii de către Prestator a confirmării plății de către Client. În acest sens, Prestatorul transmite anterior Clientului, Procesatorul de plată, prin intermediul poștei electronice. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Prestator pe website vor sta la baza Contractului.
5.4 Utilizatorul are nevoie de un cont pentru majoritatea activităților desfășurate pe platforma Prestatorului, inclusiv pentru achiziția și accesarea conținutului.
5.41 În momentul în care Utilizatorul își configurează contul, și pe durata folosirii acestuia, trebuie să ofere informații exacte și complete, inclusiv o adresă de e-mail validă, acesta având responsabilitate deplină pentru contul său și tot ce se întâmplă în acesta, inclusiv pentru orice prejudiciu sau daune (cauzate Prestatorului sau altor persoane) provocate de o persoană care îi utilizează contul cu/fără permisiune.
5.42 Pentru situația în care Utilizatorul/Clientul nu folosește contul 12 luni de la activare/ dacă la finalitatea celor 12 luni nu achiziționează (în una dintre formele disponibile) accesul în continuare la platformă, contul acestuia va fi automat șters.


CAPITOLUL VI. FACTURARE. PLATA

6.1 Prețurile Serviciilor afișate în cadrul site-ului sunt exprimate în EURO.
6.2 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Prestatorul va emite o factură pentru Serviciile achiziționate pe site, Clientul având obligația să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
6.3 În cazul plăților online, Prestatorul nu este responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând, dar nelimitându-se la, comisioane de conversie valutară aplicabile de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia este diferită de RON.
6.4 Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza, ori de câte ori este cazul, datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
6.5 Prin acceptarea condițiilor site-lui și plasarea unei comenzi pe site-ul www.therichorpoor.com, cumpărătorul își asuma faptul că este major și plătește cu cardul propriu sau din contul propriu.
6.51 În cazul în care se face plata folosind cardul sau contul bancar al altei persoane, diferită de cea pe al cărei nume este plasată comanda, Cumpărătorul declară și își asumă ca a obținut acordul posesorului cardului sau contului de a face plata cursurilor. Cât timp Clientul furnizează toate datele solicitate de Prestator, acesta din urmă nu-și asumă vreo obligație privind caracterul legal al plății efectuate de către Client.
6.6 Orice sesizare privind buna funcționare a modalităților de efectuare a plății va fi realizată pe e-mail la: hello@therichorpoor.com.
6.7 Datele cardului de plată ale Clientului nu vor fi accesibile Prestatorului și nici nu vor fi stocate de către Prestator sau de către procesatorul de plăți integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare, date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul fi informat, anterior introducerii datelor.
6.8 În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale, în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.
6.9 Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Clientul/ Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex. să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).


CAPITOLUL VII. LIVRAREA ȘI RETURNAREA PRODUSELOR

7.1 În maxim 24 de ore de la confirmarea plății, clientul va primi acces la serviciile achiziționate Accesul la cursuri se face pe website. În situația în care apar dificultăți, Utilizatorul se poate adresa Prestatorului în scris, la adresă de e-mail: hello@therichorpoor.com.
7.2 Accesul online la serviciile achiziționate este limitat în timp, respectiv 12 luni de la data activării contului.
7.3 Recunoaștem dreptul cumpărătorilor dintr-un contract încheiat la distanță de a se retrage în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, fără justificarea deciziei și fără alte costuri în afara celor prevăzute de lege. Totuși, aceste dispoziții normative nu se aplică în cazul serviciilor de care Clientul beneficiază imediat și integral, al celor cu conținut digital, nefurnizate pe suport material sau personalizate în mod clar pentru Client, așa cum sunt serviciile oferite de Prestator.
7.4 Cu toate acestea, în cazuri bine justificate, în care Clientul dorește retragerea și restituirea sumelor achitate, acesta are la dispoziție 14 zile calendaristice de la încheierea contractului (care coincide cu prima plată) să transmită către Prestator o solicitare scrisă în acest sens la adresă de e-mail: hello@therichorpoor.com.
7.5 Solicitarea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții pentru validarea returnării banilor:
a. Să conțină numele, prenumele, adresa de email asociată Contului.
b. Să fie întemeiată pe un caz bine justificat.
c. Să fie trimisă în termen de 14 de zile calendaristice de la încheierea contractului.
d. Să fie însoțită de un extras de cont, care să conțină confirmarea codului IBAN (fără nicio altă informație legată de solduri și tranzacții bancare) și să ateste faptul că solicitantul este deținătorul de drept al acelui cont bancar- dacă se solicită ca restituirea să se realizeze în alt cont decât cel din care s-a făcut plata.
7.6 După transmiterea solicitării, Prestatorul se obligă să analizeze solicitarea și, în cazul în care aceasta întrunește toate condițiile de returnare, să restituie Clientului contravaloarea serviciului achiziționat în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul solicitării primite de la Client. În orice alt caz, nu se va returna Clientului contravaloarea produsului achiziționat.
7.7 Modalitatea de restituire va fi prin transfer bancar sau direct prin procesatorul de plăți, în contul din care s-a făcut plata abonamentului sau alt cont indicat conform punctului 7.5.d).
7.8 Prevederile 6.3-6.5 sunt aplicabile DOAR la prima achiziție.
7.9 Fără nicio excepție, Prestatorul nu va putea fi obligat să restituie, iar Clientul nu va avea dreptul de a pretinde, restituirea sumelor achitate dacă își manifestă dreptul de retragere după termenul de 14 zile calendaristice de la data încheierii contractului (data realizării primei plăți).


 CAPITOLUL VIII. RĂSPUNDEREA PRESTATORULUI ȘI A UTILIZATORULUI

8.1 Prestatorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi tras la răspundere pentru rezultatele Clientului în urma achiziționării serviciilor. Site-ul și materialele aferente pot fi folosite fără garanții de niciun fel. Utilizatorii / Clienții sunt de acord că folosirea acestui site și cumpărarea serviciilor se face pe propriul risc.
8.2 Prestatorul nu garantează că utilizarea serviciilor va fi neîntreruptă, disponibilă permanent, fără erori sau că va răspunde în orice moment cerințelor sau exigențelor individuale ale Utilizatorilor /Clienților sau de orice alte defecte în Serviciile oferite. De asemenea, Prestatorul nu oferă nicio garanție și nu își asumă responsabilitatea pentru conectivitatea și disponibilitatea Serviciilor.
8.3 Prestatorul nu garantează și nu asigură acuratețea, veridicitatea, caracterul complet sau incomplet al informațiilor prezentate pe Site. Implicarea sau neimplicarea Prestatorului în ceea ce privește oricare dintre informațiile incluse pe Site nu poate avea semnificația acceptării sau susținerii respectivei informații. Prestatorul nu poate răspunde și nu poate fi tras la răspundere pentru nicio pierdere sau prejudiciu cauzat ca urmare a încrederii sau neîncrederii în informațiile oferite de Prestator.
8.4 Prestatorul nu va răspunde și nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune, fie directe, indirecte, speciale, generale, compensatorii, în consecință și/sau incidentale, rezultate din activitatea desfășurată de către Utilizator /Client sau de oricine altcineva în legătura cu utilizarea website-ului: www.therichorpoor.com, inclusiv de comunicarea sau întâlnirea cu alți Utilizatori / Clienți, în afara Site-ului sau prin intermediul acestuia. Prestatorul nu are nici o responsabilitate față de orice promisiuni ori angajamente asumate de către oricare dintre Utilizatori/Clienți, precum și acțiuni sau inacțiuni rezultate din acestea.
8.5 Prestatorul garantează Utilizatorului/Clientului acces limitat, în interes personal, pe acest site-ul unde are creat contul. Utilizatorului/Clientului îi este interzis deptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în oricare altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Prestatorului, fără acordul scris al acesteia.
8.6 Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă), pentru gestionarea accesării Contului, și este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
8.7 Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
8.8 Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.
8.9 Clientul este de acord ca, în niciun caz, Prestatorul nu va răspunde pentru niciun fel de daune directe, indirecte, intenționate sau accidentale din utilizarea site-urilor sau a serviciilor acestora. În plus, Prestatorul nu este responsabil pentru daune în legătură cu:
(I) orice echipament tehnologic, eroare, omisiune, ștergerea datelor, defecțiune, întârzierea informațiilor, virus informatic sau erori de sistem;
(II) pierderea de venituri, profituri, afaceri, economii, fonduri de economii, eșecul performantei;
(III) furtul unei terțe parți, distrugerea, accesul neautorizat sau utilizarea informațiilor proprietății intelectuale ale Utilizatorului.
(IV) disponibilitatea, acuratețea, conținutul sau politicile site-urilor sau resursele terților (site-ul putând conține lin-uri către resurse și site-uri web ale unor terți). Link-urile către astfel de site-uri web sau resurse nu implică nicio răspundere din partea Prestatorului, Clientul având responsabilitatea exclusivă și asumându-și toate riscurile care decurg din utilizarea acestor site-uri web sau resurse.
8.10 Participarea și relațiile comerciale ale Utilizatorului cu orice afiliat, persoana fizică sau juridică care se găsește prin intermediul site-urilor web al Prestatorului, toate condițiile de achiziție, condițiile, reprezentările sau garanțiile asociate plații, rambursărilor și/sau livrarea referitoare la achiziția Utilizatorului sunt numai între acesta din urmă și comerciant, sens în care Prestatorul nu va fi răspunzător pentru pierderi, daune, rambursări sau alte chestiuni de orice fel, care au apărut ca urmare a unor astfel de relații ale Utilizatorului cu un terț afiliat.
8.11 Prestatorul nu va avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici independente ale companiilor de procesare a plăților și ale comercianților. În plus, atunci când Utilizatorul realizează anumite achiziții prin intermediul site-urilor Prestatorului sau al conținutului acestora, este posibil să fie supus termenilor și condițiilor suplimentare ale unei companii de procesare a plaților, comerciantului sau ale Prestatorului, care se aplică în mod specific achiziției. Pentru mai multe informații referitoare la un comerciant și la termenii și condițiile acestuia care se pot aplica, utilizatorul va trebuie să acceseze site-ul web al comerciantului dând click pe linkurile acestuia de informații sau va contacta direct comerciantul.
8.12 Prestatorul nu oferă nicio garanție că informațiile furnizate, indiferent de sursă sau conținutul lor, sunt corecte, complete, fiabile, actuale sau fără erori.
8.13 Prestatorul nu își asumă nicio răspundere pentru niciun fel de inexactitate și/sau eroare a conținutului. Prin participarea si/sau citirea acestui site web si/sau a altor surse, inclusiv, dar fără a se limita la articole, e-mail, videoclipuri, webinarii live și/sau înregistrate, Utilizatorul acceptă că Prestatorul nu garantează în niciun fel rezultatul serviciilor și/sau recomandările din conținut și orice comentarii pe care le face Prestatorul sunt păreri și opinii personale.
8.14 Utilizatorul înțelege și acceptă în mod expres faptul că Prestatorul și reprezentanții acestuia nu sunt consilieri financiari, iar serviciile și/sau informațiile furnizate aici nu înlocuiesc serviciile profesioniștilor autorizați. Orice informație conținută aici este doar o opinie personală, împărtășită în scop informativ și nu ar trebui să fie considerată consiliere fiscală, legală sau de investiții. O părere/opinie despre o companie, paritate, criptomonede sau orice alt instrument financiar derivat nu este o indicație și/sau sfat pentru a cumpăra sau a vinde acel instrument.
8.15 Utilizatorul este de acord și înțelege că:
a. Prestatorul nu va fi tras la răspundere pentru niciun fel de daună, de orice natură, rezultată sau care decurge din includerea, dar fără a se limita la daune directe, indirecte, accidentale, neglijente, consecințe sau exemple care apar în urma utilizării corespunzătoare sau necorespunzătoare a serviciilor Prestatorului.
b. Utilizarea serviciilor Prestatorului se face pe propriul risc al Utilizatorului.
c. Prestatorul nu oferă garanții cu privire la rezultat, nu exista nicio garanție pentru îmbunătățirea abilitaților Utilizatorului de interpretare a piețelor de tranzacționare.
d. Utilizatorul este singurul responsabil pentru tranzacționare, pentru monitorizarea platformelor de tranzacționare și pentru introducerea de tranzacții și aplicarea informațiilor.
e. Prestatorul nu garantează profituri viitoare, rezultate, profitabilitate potențială sau pierdere de orice fel, care ar putea fi obținută ca urmare a utilizării site-urilor web, a videoclipurile, produselor sau serviciilor sale Testimonialele / mărturiile, câștigurile sau potențialele câștiguri prezentate prin intermediul site-urilor, al videoclipurilor, webinarii live și/sau înregistrate, si/sau al serviciilor Prestatorului sunt doar exemple de ceea ce ar putea fi posibil.
f. Prestatorul nu face nicio asigurare cu privire la un anumit rezultat financiar bazat pe utilizarea videoclipurilor si/sau serviciilor acestuia.


 CAPITOLUL IX. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

9.1 Drepturile exclusive asupra conținutului afișat/ pus la dispoziție prin intermediul Site-ul și a contului de către Prestator sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea acestuia din urmă. Intră sub sub protecția acestui capitol orice proprietate intelectuală înregistrată sau neînregistrată a Prestatorului, sens în care învederăm cu titlu exemplificativ:
- materiale video/ texte/ grafice, mărci comerciale, drepturi de autor, informații de proprietate și alte proprietăți intelectuale precum site-ul www.therichorpoor.com.
- nume, logo, toate desenele, textul, grafica, poze, alte fișiere, precum selecția și aranjarea acestora.
9.2 Drepturile patrimoniale vizate de prezentul capitol sunt: dreptul de reproducere, dreptul de distribuire, dreptul de închiriere, dreptul de împrumut, dreptul de comunicare publică sau privată, direct sau indirect, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea conținutului la dispoziția publicului astfel încât să poată fi accesată în orice loc și în orice moment ales, în mod individual sau colectiv, dreptul de a realiza materiale derivate (art. 13 lit. a, b, d, e, f, i din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe).
9.3 Reproducerea integrală sau parțială, prin orice mijloace, a informațiilor/materialelor transmise este interzisă. În cazul încălcării aceste obligații, Utilizatorul va răspunde în condițiile Legii nr. 8/1996 și ale Legii nr. 74/2018 - privind drepturile de autor și drepturile conexe. Intră sfera activităților interzise, cu titlu exemplificativ: decompilarea, modificarea, publicarea, transmiterea, participarea - directă sau indirectă - la transfer sau vânzare, crearea de cursuri derivate, distribuirea, afișarea, reproducerea sau efectuarea, exploatarea în orice mod, în orice format, orice conținut a informațiilor/materialelor puse la dispoziție de către Prestator, fără acordul prealabil în scris a acestuia din urmă.
9.4 Pentru a evita eventualele litigii, Utilizatorul/Clientul este de acord cu privire la faptul că va ceda Prestatorului, de la data creării lor, toate drepturile patrimoniale de autor asupra lucrărilor reproduse și derivate, în sensul Legii nr. 8/1996, fără absolut nicio taxă suplimentară.
9.5 În cazul nerespectării prevederilor din cuprinsul prezentului capitol, Utilizatorul își asumă faptul că Prestatorul are dreptul de a-i dezactiva automat contul de pe site-ul său, fără rambursarea vreunei părți din suma achitată pentru serviciile achiziționate.
9.6 Totodată, pentru nerespectarea prevederilor din cuprinsul prezentului capitol, indiferent că nerespectarea se datorează intenției/culpei ușoare/neglijenței Utilizatorului, la solicitarea Prestatorului, Utilizatorul va putea fi obligat la repararea prejudiciului cauzat.


CAPITOLUL X. LEGEA APLICABILĂ. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

10.1 Prezentul regulament va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile statului român, indiferent de naționalitatea/locația Utilizatorului.
10.2. Utilizatorul și Prestatorul vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi în legătură cu aplicabilitatea Termenilor și Condițiilor și a relațiilor lor contractuale.
10.3. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competente material, de la sediul Prestatorului.
10.4. Declararea de către instanță a oricărei clauze ca fiind lovită de nulitate nu atrage nulitatea celorlalte clauze sau a Termenilor și condițiilor.
10.5 Denumirea și/sau numerotarea capitolelor/articolelor nu influențează modalitatea de interpretare a clauzelor pe care acestea le cuprind.

CAPITOLUL XI. ALTE CLAUZE

11.1 Prin utilizarea www.therichorpoor.com și orice alte rețele de socializare care aparțin Prestatorului, toți vizitatorii/utilizatorii/clienții își asumă Termenii și Condițiile de mai sus.
11.2 Accesarea acestui site constituie o utilizare a site-ului și acceptarea Termenilor si condițiilor.
11.3 Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Prestator, acestea fiind opozabile Clienților/Utilizatorilor de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin utilizarea informațiilor din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.
11.4 Modificarea Termenilor și Condițiilor se realizează întrucât în cadrul procesului de dezvoltare a site-ului și a produselor oferite, aducem modificări cum sunt adăugarea/eliminarea unor funcții. De asemenea, modificarea poate fi determinată de necesitatea de adaptare la tehnologii noi și la modificări legislative, pentru a preveni abuzurile sau daunele. Cea mai recentă actualizare a acestor Termeni și Condiții a fost realizată în luna iunie 2023. În cazul oricărei modificări viitoare, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată.

SC RICH OR POOR SRL, 2023

Copyright 2020- Rich or Poor - All Rights Reserved
Powered By ClickFunnels.com